ماسک

نکات مهم اسپا در سالن زیبایی

/
خیلی از ما وقتی به سالن‌های زیبایی می رویم، از آرایشگر خود تقاضا می کنیم که یک ماسک آرامشبخش یا درخشان کننده و مانند اینها روی پوستمان بگذارد. و ترجیح می دهیم از ماسکهایی که با مواد طبیعی و خوراکیها ساخته شده اند، استفاده کنیم. بدون اینکه بدانیم چه موادی در انها بکار رفته و آیا به آنها حساسیت داریم یا نه؟